regulamin

Najważniejsze punkty:

– Akceptujesz religijny charakter pielgrzymki
– Uczestniczysz we wszystkich Mszach Świętych i modlitwach
– Masz rolki, dobrą kondycję i sprawnie z obu korzystasz
– Wypełnisz i prześlesz organizatorom na e mail  Kartę Pielgrzyma (informacja o stanie zdrowia i dane kontaktowe)
– Jesteś pełnoletni albo masz co najmniej 16 lat i 21-letniego opiekuna tej samej płci

Ogólne zasady

1. Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze modlitewno-pokutnym.

2. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:
2.1. jest fizycznie przygotowany do codziennego przejazdu ok. 75km
2.2. akceptuje jej religijny i rekolekcyjny-katechetyczny charakter (codzienne uczestnictwo we Mszy Św. oraz czynny udział we wspólnej modlitwie, nabożeństwach, śpiewach i konferencjach)
2.3. pragnie pogłębić swoją formację chrześcijańską i szczery sercem poszukuje Boga
2.4. będzie stosował się do zarządzeń kadry pielgrzymki
2.5. dokona zapisu na pielgrzymkę i zaakceptuje niniejsze zasady

3. Pielgrzymi winni troszczyć się o dobry klimat w czasie pielgrzymki poprzez: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych zwłaszcza słabszych, zwracają się do siebie „siostro” i „bracie”

4. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje:
4.1. bezwzględny zakaz picia napojów alkoholowych, palenia tytoniu czy używania innych środków psychoaktywnych
4.2. telefonów komórkowych można używać tylko na postojach i noclegach, pozostawiając jest przez czas trwania pielgrzymki w opcji wyciszenia

Udział oraz wymagania

5. W pielgrzymce mogą wziąć udział osoby powyżej 18 lat.

6. Organizatorzy dopuszczają udział osób poniżej 18 roku życia w przypadku:
6.1. Osób poniżej 16 lat – tylko z pełnoletnim opiekunem wskazanym na formularzu zgłoszeniowym i pisemnym zezwoleniu rodziców lub prawnych opiekunów
6.2. Osób w wieku 16 – 18 lat na podstawie złożonego na formularzu zgłoszeniowym pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów

7. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przesłania drogą e mail-ową  zeskanowaną wypełnioną i podpisaną Kartę Pielgrzyma. Niedostarczenie jej  w terminie nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki  będzie skutkować niedopuszczeniem uczestnika do pielgrzymki bez prawa do zwrotu wpłaconych pieniędzy.

8. Organizator zapewnia opiekę medyczną w stopniu podstawowym. Z racji na zły stan zdrowia pątnik – po konsultacji z osobą odpowiedzialną za służbę medyczną – może skorzystać z przewozu samochodem, jednak nie więcej niż 3 razy w trakcie całej pielgrzymki

9. Każdy uczestnik do pielgrzymowania powinien posiadać
9.1. sprawne rolki (zalecane kółka o średnicy co najmniej 80 mm)
9.2. kask – obowiązkowy, odpowiednio dopasowany i zapięty przez cały czas przejazdu
9.3. ochraniacze oraz dodatkowe elementy odblaskowe – nieobowiązkowe, jednak zalecane wszystkim pielgrzymom

10. Każdy uczestnik powinien umieć jeździć na rolkach w stopniu średnio zaawansowanym, w szczególności powinien umieć:
10.1. poruszać się do przodu z prędkością 20 km/h
10.2. zjeżdżać z góry o średnim nachyleniu prowadząc rolki równolegle na odcinku min. 500 m
10.3. zatrzymać się bez upadku dowolną techniką, w kierunku jazdy, z prędkości 30 km/h

Zasady poruszania się

11. Pielgrzymka porusza się w zwartej grupie po drogach publicznych i w ruchu otwartym, na których obowiązują ją przepisy ruchu drogowego.

12. Organizator wyznacza dla każdej grupy:
12.1. dwóch kierowców-pilotów, poruszających się oznakowanymi samochodami i wyznaczających początek oraz koniec grupy
12.2. min. dwóch porządkowych, posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania ruchem na pielgrzymce, ubranych w żółte kamizelki z napisem  „Kierowanie ruchem”, które nadzorują poruszanie się kolumny oraz odpowiadają za kierowanie ruchem samochodowym
12.3.  przewodnika grupy, odpowiednio wcześniej oznakowanego, który koordynuje pracę pozostałych osób oraz podejmuje decyzje w przypadku innych okoliczności nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie

13. Uczestnicy zobowiązani są do:
13.1. bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym
13.2. przestrzegania wskazań służby porządkowej oraz kierownictwa pielgrzymki
13.3. dostosowania się do dyscypliny grupowej

14. Na trasie obowiązuje kategoryczny zakaz:
14.1. samowolnego opuszczania grupy, bez powiadomienia organizatora lub wyznaczonych przez niego osób
14.2. przejeżdżania na przeciwny pas jezdni, lub w przypadku drogi o dwóch pasach ruchu wyjeżdżania ze skrajnego, prawego pasa ruchu
14.3. używania samochodów-pilotów jako pomocy w jeździe (obowiązuje zakaz tzw. „ciągnięcia się” za samochodem)

Postanowienia końcowe

15. Koszt pielgrzymki, na którego składają się min. koszulka, zapewnienie zabezpieczenia przejazdu, paliwa, jedzenia /śniadanie i kolacja/ oraz noclegów pobiera opłatę w wysokości 160 zł/os, która składa się z 2 części:
15.1. 60 zł wpłacanej jako zaliczka w momencie zapisywania się na pielgrzymkę (wpłacana w ciągu 10 dni od zapisu na konto wskazane przez organizatora) – w przypadku wycofania się uczestnika nie jest ona zwracana
15.2. 100zł  wpłata na konto – nie później niż  3 dni przed  rozpoczęciem pielgrzymki. Wpłata gotówką w dniu rozpoczęcia pielgrzymki. Istnieje możliwość wpłaty całej kwoty od razu.

15.3. Kwota 160 zł/os. jest opłatą promocyjną i obowiązuje do dnia 10 czerwca 2019 r. Po tym terminie opłata wynosi 180 zł/os.

16. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, brak wymaganych umiejętności, utrudnianie innym uczestnictwa w pielgrzymce, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się:
16.1. Upomnienie
16.2. Usunięcie z pielgrzymki

17. W przypadku rezygnacji lub usunięcia z pielgrzymki organizatorzy nie zwracają opłat za pielgrzymkę.

Przewiń do góry